Selecteer een pagina

algemene voorwaarden

artikel 1. bedrijfsinformatie

Deze website behoort toe aan plan a (eenmanszaak), onderneming van Ann-Sofie Van Enis, gevestigd te Gerechtstraat 1, bus 301, 2800 Mechelen met ondernemingsnummer BE 0772 406 644, te contacteren via e-mail op hallo@plan-a.tips en telefonisch op +32 491 08 37 41.

Deze Algemene Voorwaarden regelen de uitvoering van de bestelling bij plan a. Deze voorwaarden sluiten alle voorwaarden van de opdrachtgever uit. Bij tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden van de klant en onderhavige voorwaarden, hebben deze laatste voorrang.

Mondelinge afspraken zijn enkel geldig voor zover ze schriftelijk worden bevestigd aan plan a.

artikel 2. voorwerp

De prestaties van plan a bestaan uit het verkopen van training in de vorm van sessies, uitwisselingen, presentaties en workshops, hierna gezamenlijk aangeduid als ‘training’.

 De inhoud van de training wordt in onderlinge overeenkomst bepaald. Na goedkeuring van deze inhoud, aanvaardt de klant dat de prestatie van plan a zich beperkt tot deze inhoud.

plan a neemt alle redelijke maatregelen om de klant te voorzien van zo volledig en juist mogelijke informatie, evenwel zonder enige garantie in dit verband.

artikel 3. klantinformatie

De diensten van plan a zijn beschikbaar voor rechtspersonen en natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben om een wettelijk bindend contract aan te gaan. Door bestellingen te plaatsen bij plan a bevestigt de klant dat alle informatie die hij/zij/hen ons geeft correct en naar waarheid is.

plan a verzamelt en houdt contactgegevens van klanten bij voor volgende doeleinden:

  • leveren van training
  • financiële administratie
  • uitsturen van een wekelijkse nieuwsbrief

plan a verbindt zich ertoe gegevens van klanten in geen geval te delen met derden voor commerciële doeleinden.

artikel 4. inschrijving en aankoop

Elke inschrijving en aankoop van training door de klant dient elektronisch of schriftelijk te gebeuren. Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard. De Overeenkomst tussen plan a en de klant komt slechts tot stand na elektronische of schriftelijke bevestiging van de inschrijving van de klant door plan a. Voor webinars dient de betaling dient tijdens de inschrijving te gebeuren, voor workshops zendt plan a na bevestiging een factuur.

artikel 5. betaling

Facturen zijn enkel elektronisch betaalbaar.

Elke factuur die niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 10% van het totale bedrag.

artikel 6. prijzen

Alle opgegeven prijzen zijn inclusief btw vanwege de bijzondere vrijstellingsregel voor kleine ondernemingen. Prijzen zijn enkel geldig voor betreffende overeenkomst. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan inhoudelijke fouten (prijs, inhoud) op de website.

artikel 7. auteursrechten

Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud en de documentatie van een training niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, of aangepast worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud en de documentatie van een training geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de plan a.

artikel 8. annulering

Elke annulering van de bestelling van een training door de klant dient schriftelijk of elektronisch te gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na datum van bestelling in geval van workshops, en minstens 24u voorafgaand aan het startuur in geval van webinars.

artikel 9. ingebrekestelling

In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien plan a te voldoen, kan plan a alle deelnames door de klant aan training en/of de verdere uitvoering van diensten opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde verwijlinteresten.

artikel 10. overmacht

plan a zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde training te laten plaatsvinden. plan a is niet aansprakelijk indien bestellingen niet kunnen doorgaan om redenen die buiten haar macht liggen.

Door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden (bv. omdat er wetswijzigingen zijn opgetreden, ziekte of telecommunicatieproblemen), kan plan a training annuleren, de inhoud, datum/data of de locatie wijzigen.

artikel 11. aansprakelijkheid 

Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door plan a krachtens de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van plan a beperkt tot de vergoeding die aan haar betaald werd voor haar diensten.

plan a is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. plan a is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Overeenkomst door de klant, noch is plan a aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

Indien de aansprakelijkheid van plan a wordt weerhouden, is plan a er enkel toe gehouden de training te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen.

artikel 12. toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing.

De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van andere bepalingen.

plan a is niet verantwoordelijk voor het verlies van data of schade aan computers in het bedrijf.

Elk geschil dat voortvloeit uit de contractuele relatie tussen de partijen zal uitsluitend worden onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken en hoven van Antwerpen (België).

Ongewijzigd van kracht sinds 24 januari 2024.